• 1 Meter of Pi - Helpful Challenger!

    1 Meter of Pi - Helpful Challenger!

    Helped out your fellow challenges in the 1 Meter of Pi Design Challenge!
dules

dules

cbohra00627

cbohra00627

raspberrypitechguy

raspberrypitechguy

kurama007

kurama007

ilvyanyatka

ilvyanyatka

skruglewicz

skruglewicz

feiticeir0

feiticeir0

ujjwalrathod00700

ujjwalrathod00700

e14phil

e14phil

milosrasic98

milosrasic98

amgalbu

amgalbu

gam3t3ch

gam3t3ch